Διαφήμιση

Ενότητες

Διαφημιστικός Προϋπολογισμός – Η σχεδίαση του προγραμμάτων μάρκετινγκ και διαφήμισης – Διαμόρφωση διαφημιστικών στόχων

Η τέταρτη ενότητα εστιάζει: (α) Στον διαφημιστικό προϋπολογισμό, στους παράγοντες που επιδρούν στον καθορισμό του και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για τον προσδιορισμό του. (β) Στη σχεδίαση των προγραμμάτων μάρκετινγκ και διαφήμισης (εμπλεκόμενοι, η διαδικασία, στάδια). (γ) Στη διαμόρφωση των διαφημιστικών στόχων (αναγκαιότητα συγκεκριμενοποίησής τους, αλληλοδιαπλοκή και αλληλοσυμπλήρωση).

 

Λέξεις κλειδιά: διαφημιστικός προϋπολογισμός, παράγοντες που επιδρούν στον καθορισμό του, μεθόδους προσδιορισμού του,σχεδίαση των προγραμμάτων μάρκετινγκ και διαφήμισης, διαμόρφωση των διαφημιστικών στόχων.

Ενότητα 04. Διαφημιστικός Προϋπολογισμός – Η σχεδίαση του προγραμμάτων μάρκετινγκ και διαφήμισης – Διαμόρφωση διαφημιστικών στόχων