Σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση
  • Η έννοια της Μάθησης
  • Σχέσεις Θεωριών μάθησης με τις μαθησιακές τεχνολογίες και τα υπολογιστικά περιβάλλοντα
  • Συμπεριφορισμός ή Θεωρία της Συμπεριφοράς
  • Προγραμματισμένη διδασκαλία
  • Διδακτικές μηχανές
  • Eκπαιδευτικό λογισμικό
  • Σχέσεις συμπεριφορισμού και διδασκαλίας με υπολογιστές
  • Διδακτικός Σχεδιασμός
  • Το διδακτικό πρότυπο του R. Gagné.

 

Λέξεις κλειδιά: Μάθηση, Θεωρίες μάθησης, μαθησιακές τεχνολογίες, υπολογιστικά περιβάλλοντα, Συμπεριφορισμός, Προγραμματισμένη διδασκαλία, Διδακτικές μηχανές, Eκπαιδευτικό λογισμικό, Διδακτικός Σχεδιασμός, διδακτικό πρότυπο, R. Gagné.