Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
  • Κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες και προσεγγίσεις
  • Η θεωρία του L. Vygotsky (1896-1934)
  • Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Zone of Proximal Development)
  • Επιπτώσεις στην εκπαίδευση

Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες & Εκπαιδευτικά λογισμικά.

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες, προσεγγίσεις, L. Vygotsky, Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης, Εκπαίδευση, Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες,  Εκπαιδευτικά λογισμικά.