Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύντομη εισαγωγή  στα διαθέσιμα μοντέλα επικοινωνίας και στην αρχιτεκτονική των πρωτοκόλλων των δικτύων.

 

Λέξεις Κλειδιά: μοντέλο επικοινωνίας, πρωτόκολλα, μεταγωγή πακέτου, μεταγωγή κυκλώματος, δικτύωση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγή

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγή