Διαδικτύωση, Έννοιες, Αρχιτεκτονική και Πρωτόκολλα

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των IP διευθύνσεων, οι έννοιες και η αρχιτεκτονική της διαδικτύωσης, ενώ γίνεται και αναφορά και στο πρωτόκολλο ARP.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρωτόκολλα διαδικτύωσης, IPv4, κλάσεις ΙP διευθύνσεων, διευθύνσεις CIDR,  ARP, DHCP, ιδιωτικές ΙP, NAT, ICMP, IPv6