Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η ενότητα ξεκινά με την εισαγωγή στην έννοια της αξιολόγησης και την παρουσίαση της σημασίας της για τη βελτίωση και την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων γεωργικής εκπαίδευσης και γενικά εκπαίδευσης ενηλίκων. Παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης, ο παραδοσιακός και ο αντικειμενικός ή σύγχρονος, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε τρόπου και προσφέρονται παραδείγματα εργαλείων αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται δύο είδη ερωτηματολογίων αξιολόγησης, ένα για την ενδιάμεση αξιολόγηση που πραγματοποιείται κατά τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ένα για την τελική αξιολόγηση που πραγματοποιείται μετά τη λήξη των προγραμμάτων.

 

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παραδοσιακός τρόπος αξιολόγησης, αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης, εργαλεία αξιολόγησης, ερωτηματολόγιο ενδιάμεσης αξιολόγησης, ερωτηματολόγιο τελικής αξιολόγησης.