Εισαγωγικά Στοιχεία

Εννοιολογικός προσδιορισμός, διάκριση Σχολικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Καθορισμός του ρόλου και της ειδικότητας του σχολικού ψυχολόγου, εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεωρητικά πλαίσια στη Σχολική Ψυχολογία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: σχολική Ψυχολογία, συστημικές προσεγγίσεις στη σχολική ψυχολογία, σχολική κοινότητα, μάθηση, σχολική επίδοση, ψυχική υγεία, πρόληψη, παρέμβαση