Χαρακτηριστικά Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

Γνωστικά, μεταγνωστικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. 

 

Λέξεις Κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, γνωστικά χαρακτηριστικά, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, φωνολογικά ελλείματα, μνήμη, αυτοματισμός, μεταγνωστικές αδυναμίες, κίνητρα, ιστορικό αποτυχιών, ατομικές διαφορές, γνωστική παρέμβαση, μεταγνωστική παρέμβαση