Περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου
  1. Τα λογοτεχνικά κείμενα και η πιστότητα της μετάφρασης.
  2. Κείμενα και κατά λέξη μετάφραση.
  3. Μεταφραστικές στρατηγικές.
  4. Απόσπασμα μετάφρασης.
  5. Σύνοψη.

Λέξεις Κλειδιά: λογοτεχνικά κείμενα, πιστότητα μετάφρασης, στρατηγικές, απόσπασμα μετάφρασης