Διεπιστημονικότητα στη μετάφραση
  1. Το διαγνωστικό εργαλείο.
  2. Στάδια μεταφραστικής διαδικασίας.
  3. Ορισμός μεταφραστικών μονάδων του εργαλείου.
  4. Ενδογλωσσικά πληροφοριακά φορτία – παραδείγματα.
  5. Τελική φάση: παρουσίαση της μετάφρασης σε συνέδριο.
  6. Περιγραφή της αναθεώρησης και των μορφολογικών κριτηρίων επιλογής των λέξεων.

Λέξεις Κλειδιά: διαγνωστικό εργαλείο, στάδια μετάφρασης, ορισμός μεταφραστικών μονάδων, ενδογλωσσικά πληροφροριακά φορτία, παρουσίαση μετάφρασης

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 10 - Διεπιστημονικότητα στη μετάφραση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διεπιστημονικότητα στη μετάφραση