Παρέμβαση του νομοθέτη στα έργα της δικαστικής εξουσίας
  • Νόμος με αναδρομική ισχύ που καταλαμβάνει εκκρεμείς δίκες.
  • Θέσπιση ατομικής πράξης με νόμο.

Λέξεις Κλειδιά: νόμος με αναδρομική ισχύ που καταλαμβάνει εκκρεμείς δίκες, θέσπιση ατομικής πράξης με νόμο