Εισαγωγή: Έννοιες Στατιστικής

Ορισμοί, Συνάρτηση, Δειγματοληπτική Έρευνα και Συλλογή Δεδομένων, Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: πεδίο ορισμού, πεδίο τιμών, αντιστοιχία, συχνότητα, ενδεχόμενα, Chebyshev, Box-plot

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγή

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγή