Συλλογή και Ανάλυση στοιχείων

Σχεδιασμός, Δεδομένα, Δειγματοληπτικό Πλαίσιο, Συλλογή στοιχείων, Μηχανογράφηση και τέλος η Επεξεργασία δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: δεδομένα, συλλογή, εισαγωγή δεδομένων, μεταβλητές, πίνακας συχνοτήτων

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Συλλογική εργασία
Ανάλυση στοιχείων

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Συλλογική εργασία
Ανάλυση στοιχείων