Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο

Τι ονομάζουμε κρίση; Τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης και τα διάφορα στάδια της, Στόχοι της Διαχείρισης κρίσεων, Ανάλυση κινδύνου, Μέθοδος Ανάλυσης Δυνατών και Αδύνατων Σημείων Ευκαιριών και Παραγόντων Κινδύνου (SWOT).

 

Λέξεις Κλειδιά: κρίση, χαρακτηριστικά, στόχοι, κίνδυνος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο (Μέρος Α')
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο (Μέρος Β')
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Τύποι κρίσεων
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Παρουσιάσεις Φοιτητών