Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο

Τι ονομάζουμε κρίση; Τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης και τα διάφορα στάδια της, Στόχοι της Διαχείρισης κρίσεων, Ανάλυση κινδύνου, Μέθοδος Ανάλυσης Δυνατών και Αδύνατων Σημείων Ευκαιριών και Παραγόντων Κινδύνου (SWOT).

 

Λέξεις Κλειδιά: κρίση, χαρακτηριστικά, στόχοι, κίνδυνος