Οι μετεξελίξεις του Web
  • Αναμφίβολα το πιο σημαντικό γεγονός της ΕΑΥ τα τελαυταία χρόνια είναι η θαυμαστή μετεξέλιξη του Διαδικτύου σε πάροχο υπηρεσιών διάδρασης με αυξημένη νοημοσύνη και αισθαντικότητα. Δεν καθίστανται "εξυπνότεροι" μόνο οι χρήστες του, αλλά και το ίδιο το Διαδίκτυο, κυρίως από τη μαζική συμμετοχή των χρηστών του σε πάσης φύσεως κοινωνικά δίκτυα. Έτσι, αναφύεται η ένοια του "πλούσιου περιεχομένου" ("rich content") που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

Λέξεις Κλειδιά: Μετεξελίξεις του Παγκόσμιου Ιστού (Web), Πλούσιο Περιεχόμενο, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Οι μετεξελίξεις του Web

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Οι μετεξελίξεις του Web