Προγραμματισμός ANSYS μέσω APDL (ANSYS Programming Design Language)

Προγραμματισμός σε APDL. Εφαρμογή: Στατική και ιδιομορφική ανάλυση τετραόροφου κτιρίου.

 

Λέξεις Κλειδιά: προγραμματισμός σε APDL, στατική και ιδιομορφική ανάλυση τετραόροφου κτιρίου

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Μέθοδοι αριθμητικής ανάλυσης για την αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας κατασκευών - Παραδείγματα έρευνας και εφαρμογής

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Προγραμματισμός ANSYS μέσω APDL (ANSYS Programming Design Language)