Πληροφορική

Ενότητες

Ενότητα #04: Δομές Προγραμματισμού

Την εβδομάδα αυτή θα γνωρίσουμε αναλυτικά τις βασικές δομές προγραμματισμού αλλά και τις λογικές παραστάσεις, εκφράσεις και τελεστές που αυτές χρησιμοποιούν. Με τις δομές προγραμματισμού θα είσαστε σε θέση να αναπτύξετε πολύ πιο σύνθετα προγράμματα, να κάνετε λογικούς ελέγχους, να επαναλαμβάνετε διαδικασίες και να υλοποιείτε σύνθετους αλγορίθμους. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει: 

  • Να μπορείτε να αναπτύξετε ένα μικρό πρόγραμμα που συνδυάζει δομές ελέγχου και επανάληψης

Λέξεις Κλειδιά: λογικοί και σχεσιακοί τελεστές, δομή επανάληψης, δομή ελέγχου

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση μαθήματος (διαφάνειες)

Λογικές εκφράσεις (Παραστάσεις και Δείκτες), Δομές Προγραμματισμού

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Λογικές εκφράσεις (Παραστάσεις και Δείκτες), Δομές Προγραμματισμού

Ασκήσεις εργαστηρίου

Εργαστήριο #04: Δομές Προγραμματισμού (Ι)

Συνοδευτικό πολυμεσικό υλικό

Βιντεοδιαλέξεις 4: Προγραμματιστικές Δομές