Γονεϊκότητα και μαθησιακά επιτεύγματα των παιδιών

Γονεϊκότητα και σχολική επιτυχία. Γονεϊκή εμπλοκή, εναλλακτικές μορφές, συνέπειες. Γονεϊκή εμπλοκή και σχολική εργασία στο σπίτι. Συνεργασία εκπαιδευτικών - γονέων: Η συμβολή των εκπαιδευτικών, η συμβολή των γονέων. Πρακτικές εκπαιδευτικών για την προώθηση της γονεϊκής εμπλοκής.

 

Λέξεις Κλειδιά: γονεϊκότητα, γονεϊκή εμπλοκή, μάθηση, σχολική επίδοση, σχολική επιτυχία, συνεργασία σχολείου-οικογένειας, πρακτικές εκπαιδευτικών