Εισαγωγή στη χημεία
  1. Χημικές έννοιες
  2. Δομή ατόμου

Λέξεις Κλειδιά: χημεία, ηλεκτρόλυση, φασματοσκοπία, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, πρώτη δομή

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγή στη χημεία

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγή στη χημεία