Δεσμοί
  1. Γεωμετρική Ισομέρεια
  2. Δεσμοί

Λέξεις Κλειδιά: γνώση ισομερών mer, fac, θεωρία Pearson, εφαρμογή

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Δεσμοί

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Δεσμοί