Οδηγία 2000/60/ΕΕ, παρακολούθηση της Οικολογικής ποιότητας του νερού σε λεκάνες απορροής της Ελλάδας

Παρουσίαση των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα), των διαφορετικών τρόπων παρακολούθησης των υδάτων, της συχνότητας παρακολούθησης & των βασικών ποιοτικών στοιχείων για την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδηγία πλαίσιο για τα νερά, 2000/60/ΕΚ, WFD