Οι χώροι Lp

Στην 5η ενότητα παρουσιάζονται οι χώροι Lp και οι ιδιότητές τους.

 

Λέξεις κλειδιά: Η ανισότητα Holder. Η ανισότητα Minkowski. Χώροι  L^p. Προσέγγιση συναρτήσεων του L^p.