Μιγαδικά μέτρα

Στην 6η ενότητα εισάγονται τα μιγαδικά μέτρα και αποδεικνύουμε το Θεώρημα των Radon-Nikodym που αποσαφηνίζει πλήρως την δομή τους.

Στη συνέχεια αναφέρουμε την δυικότητα των Lp.

 

Λέξεις κλειδιά: Το θεώρημα των Radon-Nikodym. Απόλυτη συνέχεια και Θεώρημα των Radon-Nikodym. Δυικότητα των L^p.