Χρήσιμες ανισότητες

Στην 7η ενότητα θα μελετήσουμε ορισμένες σημαντικές ανισότητες που σχετίζονται με τους χώρους Lp.

 

Λέξεις κλειδιά: Ανισότητα Chebychev. Ανισότητα Minkowski για ολοκληρώματα. Ανισότητα Hardy. Η ανισότητα του Young. Η ανισότητα Young για συνελίξεις.