Εισαγωγή στα Γενικά Κείμενα

Εισαγωγή στα Γενικά Κείμενα

  • Διάκριση μεταξύ Γενικών και Ειδικών Κειμένων
  • Είδη κειμένων ανά κατηγορία
  • Τυπολογία  Κειμένων
  • Στρατηγικές μετάφρασης Γενικών- Πληροφοριακών Κειμένων

Λέξεις Κλειδιά: γενικά και ειδικά Κείμενα, τυπολογία κειμένων, στρατηγικές μετάφρασης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγή στα Γενικά Κείμενα

Πολυμεσικό Υλικό

Εισαγωγή στα Γενικά Κείμενα