Πηγές αναζήτησης πληροφοριών

Μεταφραστικές πηγές και τεκμηρίωση

  • Τα είδη των μεταφραστικών πηγών
  • Τρόποι αναζήτησης
  • Αξιοπιστία των πηγών

Λέξεις Κλειδιά: μεταφραστικές πηγές και τεκμηρίωση, αξιοπιστία των πηγών

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Μεταφραστικές πηγές και τεκμηρίωση

Πολυμεσικό Υλικό

Πηγές αναζήτησης πληροφοριών