Προσωπικές αντωνυμίες ως έμμεσο και άμεσο αντικείμενο. pronomi diretti, indiretti e combinati

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα “pronomi personali (soggetto ed oggetto)” και τα “pronomi combinati”.

 

Λέξεις Κλειδιά: pronomi personali (soggetto ed oggetto), pronomi combinati