Εισαγωγικά θέματα Συμπίεσης

Επισκόπηση θεωρητικών θεμάτων της συμπίεσης και των βασικών μεθόδων συμπίεσης πολυμεσικών δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: συμπίεση δεδομένων, μέθοδοι συμπίεσης, κωδικοποίηση εντροπίας, κωδικοποίηση πηγής

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγικά θέματα Συμπίεσης

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγικά θέματα Συμπίεσης