Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης

Στόχος του κεφαλαίου είναι: a) Να παρουσιαστεί το ιστορικό υπόβαθρο της θεματικής ενότητας «Δημοκρατία της Βαϊμάρης» και να δοθεί μια επισκόπηση των κυριότερων πολιτικών γεγονότων αυτής της ταραγμένης εποχής (στις τρεις διακριτές φάσεις της). b) Να καταδειχτούν οι σημαντικότερες από τις καθοριστικές εξελίξεις στους τομείς του πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της επιστήμης που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Περιεχόμενα

  • Ιστορικά στοιχεία (γενική επισκόπηση, περιοδολόγηση, χρόνια της κρίσης, Χρυσή Δεκαετία του ’20, Αποσύνθεση της Δημοκρατίας, Αιτίες του τέλους της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης )
  • Κινηματογράφος
  • Θέατρο Bauhaus
  • Σχολή της Φρανκφούρτης
  • Λογοτεχνία Επιστήμη-Τεχνολογία-Διανόηση
  • Βιβλιογραφικές αναφορές.

 

Λέξεις Κλειδιά: Δημοκρατία Βαϊμάρης, Φρανκφούρτη, Bauhaus, χρόνια της κρίσης, Χρυσή Δεκαετία του ’20, Αποσύνθεση της Δημοκρατίας, λογοτεχνία, κινηματογράφος, θέατρο, τεχνολογία, διανόηση.