Ενότητα Α’: Πρόσβαση, κινητρότητα, συμμετοχή και μη‐συμμετοχή

Εννοιολογική οριοθέτηση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων.