Ωρίμανση του RNA, ιντρόνια/εξώνια και μεταγραφική ρύθμιση
  • Περιγραφή της διαδικασίας συρραφής και «ωρίμανσης» των mRNAs .
  • Ο ρόλος των miRNAs στη μεταφραστική ρύθμιση και ο ρόλος τους γενικά στα ευκαρυωτικά κύτταρα