Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Βασιλική Μητροπούλου - Μούρκα, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Πέτρος Παναγιωτόπουλος

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Στο μάθημα περιγράφονται τα βασικότερα διδακτικά πρότυπα, τα μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης, τα μοντέλα διδασκαλίας με Tεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Oι αλλαγές που επέφερε η ενσωμάτωση των Tεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)στην τάξη στους ρόλους του εκπαιδευτικού και των μαθητών. Ο επηρεασμός των διδακτικών μοντέλων από τις αλλαγές των ρόλων αλλά και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Τα νέα διδακτικά μοντέλα που προκύπτουν από την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Αναφορά σε προηγούμενα διδακτικά μοντέλα και συσχετισμός τους με τα σύγχρονα. Επίδραση των προηγούμενων διδακτικών μοντέλων στα νέα  και οι μεταξύ τους σχέσεις και επιδράσεις. Σημαντικότεροι εκπρόσωποι των νέων διδακτικών μοντέλων. Τρόποι εφαρμογής των νέων διδακτικών μοντέλων στην διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτικά πρότυπα, διδακτικά μοντέλα, νέες τεχνολογίες, μάθηση, πληροφορία, εκπαίδευση, γνώση, θεωρίες μάθησης.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Οι σπουδαστές να πληροφορηθούν για τα νέα διδακτικά μοντέλα που διατυπώθηκαν υπό την επίδραση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη σχολική τάξη.

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη – Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών – Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις – Αυτόνομη εργασία – Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών – Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής – Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Γνώσεις Διδακτικής και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς οι φοιτητές προέρχονται από σχολές και τμήματα Φιλοσοφικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Μακράκη, Β. (2000) Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο.
 2. Ράπτης, Α & Ράπτη Α., (1998) Πληροφορική και εκπαίδευση, Αθήνα, αυτοέκδοση.
 3. Β. Κόμη, (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές της πληροφορίας και των επικοινωνιών, Αθήνα, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 4. Ρετάλης Συμεών (επιμέλεια),(2005) Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης, Αθήνα: εκδόσεις Καστανιώτη.
 5. Alessi, S. & Trollip, S. (2005). Πολυμέσα και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ.
 6. Τζιμογιάννης, Α.(2002),Προετοιμασία του Σχολείου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Προς  ένα Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ένταξης των ΤΠΕ στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Σύγχρονη Εκπαίδευση ,122,55-65.
 7. Ν. Πετρουλάκη, (1981), Προγράμματα, Εκπαιδευτικοί Στόχοι, Μεθοδολογία. Γρηγόρης: Αθήνα.

 

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

 1. SimCity http://simcity.ea.com
 2. Sid Meier Civilization http://www.civilization.com/
 3. http://www.google.gr/search?q=Sid+Meier+Civilization&hl=el&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=nO-0UOy2CZTM0AXSl4GYBg&ved=0CD4QsAQ&biw=1008&bih=629\
 4. Quest Atlantis http://atlantis.crlt.indiana.edu