Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Οργάνωση και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων σε Πληροφοριακά Συστήματα
 • Διαδίκτυο & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορική Ανάπτυξη
 • Πράσινη Πληροφορική και Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική
 • Ευρυζωνικότητα και Διαδικτυακές Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Μάρκετινγκ και Ιχνηλασιμότητα
 • Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
 • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
 • Έμπειρα Συστήματα

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές και μη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κυρίως στους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι γνώστης των βασικών εννοιών του Διαδικτύου, της Ευρυζωνικότητας και των Τεχνολιογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θα γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και διαχειρίζονται τα περιβαλλοντικά δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα, θα είναι ενημερωμένος τόσο ηια την πράσινη πληροφορική όσο και για την αειφορική ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική, θα είναι γνώστης των εννοιών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του Μάρκετινγκ και της Ιχνηλασιμότητας και τέλος, θα γνωρίζει τι είναι τα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και τα Έμπειρα Συστήματα.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Andreopoulou, Z., Manos, B., Viaggi, D. and Polman, N. (Editors) 2011.  Agricultural and environmental Informatics, governance, and management: Emerging research applications. IGI Global. USA.
 • Andreopoulou, Z., Samathrakis V., Louca S. and Vlachopoulou M. (Editors) 2013. E-innovation for sustainable development during global economic crisis. IGI Global. USA.
 • Βλαχάβας, Ι., Κεφαλάς, Π., Βασιλειάδης, Ν., Ρεφανίδης, Ι., Κόκκορας, Φ., και Σακελλαρίου, Η. 2002. Τεχνητή νοημοσύνη. Εκδόσεις Γαρταγάνη. Θεσσαλονίκη.
 • Διαμαντάρας, Κ. 2007. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Andreopoulou, Z., Manos, B., Viaggi, D. and Polman, N. (Editors) 2011.  Agricultural and environmental Informatics, governance, and management: Emerging research applications. IGI Global. USA.
 • Andreopoulou, Z., Samathrakis V., Louca S. and Vlachopoulou M. (Editors) 2013. E-innovation for sustainable development during global economic crisis. IGI Global. USA.
 • Βλαχάβας, Ι., Κεφαλάς, Π., Βασιλειάδης, Ν., Ρεφανίδης, Ι., Κόκκορας, Φ., και Σακελλαρίου, Η. 2002. Τεχνητή νοημοσύνη. Εκδόσεις Γαρταγάνη. Θεσσαλονίκη.
 • Διαμαντάρας, Κ. 2007. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.