Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Ορισμοί – Έννοιες σχετικές με την Περιβαλλοντική Πολιτική
  • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων
  • Οικονομικά Εργαλεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Πολυξένη Ράγκου, Επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ.

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Αναστάσιος Παπανικολάου

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Γνωριμία με τα χαρακτηριστικά της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης

Κατανόηση της πολυεπίπεδης σχέσης της οικονομικής δραστηριότητας με το περιβάλλον

Εξοικείωση με την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων

Γνώση και κατανόηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και των εργαλείων της

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν χρειάζεται κάποιο προαπαιτούμενο.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

  1. Βαβίζος, Γιώργος Χ. Περιβάλλον: Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Γιώργος Βαβίζος, Αριστείδης Μερτζάνης. - 2η έκδ. - Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2003. - 341σ.
  2. Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Κώστας Νικολάου, Αναστασία Δημητρίου, Κώστας Γαβριλάκης, Γιώργος Μπλιώνης (Συλλογικό έργο). Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. - Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2014. - 736σ.
  3. Μποτετζάγιας, Ιωσήφ. Καραμίχας Γιάννης. Περιβαλλοντική κοινωνιολογία. Αθήνα: Κριτική, 2014. - 264σ.
  4. Παπαδημητρίου, Ευριπίδης (επιμ.). Περιβαλλοντική πολιτική και οικολογική κρίση. Δημήτρης Βενιέρης, Χρίστος Παπαθεοδώρου, Μαρία Πετμεζίδου. - 1η έκδ. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2006. - 358σ.
  5. Παπανικολάου Α. Διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών σχετικά με την Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακή διατριβή ΑΠΘ, 2006.