Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών στερεών αποβλήτων. Ρυθμοί παραγωγής στερεών αποβλήτων. Πρόληψη και ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων. Προσωρινή αποθήκευση. Χωροθέτηση κάδων. Συστήματα αποκομιδής στερεών αποβλήτων. Απορριμματοφόρα. Σταθμοί μεταφόρτωσης. Διαλογή στην πηγή. Ανακύκλωση. Ανάκτηση υλικών. Κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Θερμική επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων. Βιολογική επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων. Ανάκτηση ενέργειας. Κριτήρια χωροθέτησης και έργα υποδομής χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων. Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Διαχείριση βιοαερίου. Διαχείριση διασταλλαζόντων.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ευθύμιος Νταρακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

http://users.auth.gr/darakas

Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

 

 

Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Καθηγητής

http://klkats.weebly.com/

Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

 

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Δρ Σοφία Μαυρίδου

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Η κατανόηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των αστικών στερεών αποβλήτων και οι διαδικασίες διαχείρισής τους.