Κανονικοί πίνακες, παραδείγματα, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος

Κανονικοί πίνακες, παραδείγματα, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος, Αν <v,f(w)>=<v, g(w)> για κάθε v,w τότε f=g, αντίστροφο φασματικού θεωρήματος

 

Λέξεις Κλειδιά: Κανονικοί πίνακες