Εισαγωγή
  • Εισαγωγή στο επιστημονικό αντικείμενο της ανάλυσης πολιτικού λόγου.

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγή, επιστημονικό αντικείμενο, ανάλυση, λόγος, πολιτική, πολιτικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

 Παρουσίαση

Ενότητα 01- Εισαγωγή