Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας και ο ρόλος του λόγου
  • Το επιχείρημα της κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας και η συνάφεια με την ανάλυση πολιτικού λόγου.

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνικός κονστρουξιονισμός, λόγος, πραγματικότητα, κοινωνική κατασκευή, Μπέργκερ και Λούκμαν