Στοιχεία γλωσσολογίας: Η συμβολή του Saussure
  • Βασικές έννοιες του έργου του Σωσύρ στη γλωσσολογία.
  • Η σημασία του έργου του.
  • Η σημειολογία ως πρόδρομος του δομισμού.

Λέξεις Κλειδιά: Σωσύρ, δομισμός, γλωσσολογία, μεταδομισμός, σημείο, σημαίνον, σημαινόμενο, σημειολογία.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 04- Στοιχεία γλωσσολογίας: Η συμβολή του Saussure

Πολυμεσικό Υλικό

Στοιχεία γλωσσολογίας: Η συμβολή του Saussure