Μοντέλα Διδασκαλίας και Μάθησης

Μοντέλο διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών - Μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού  για συμπεριφοριστικά υποστηριζόμενη διδασκαλία - Μοντέλο διερευνητικής μάθησης με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού - Μοντέλο διδασκαλίας με εκπαιδευτικό λογισμικό - Διδακτικό Μοντέλο της γνωστικής θεωρίας μάθησης με πολυμέσα - Δομή μοντέλου και σχέσεις αλληλεπίδρασης (IDRF) των Mercer & Wegerif (1996) - Διδακτικό μοντέλο διαθεματικής διδασκαλίας - Διδακτικό μοντέλο διδασκαλίας με τη μέθοδο Project (σχεδίων εργασίας).

 

Λέξεις κλειδιά: διδακτική αξιοποίηση - νέες τεχνολογίες - διδακτικός σχεδιασμός  - συμπεριφοριστικά υποστηριζόμενη διδασκαλία - διερευνητική μάθηση - εκπαιδευτικό λογισμικό - γνωστική θεωρία μάθησης – μάθηση - πολυμέσα - σχέσεις αλληλεπίδρασης – IDRF - Mercer & Wegerif - Διδακτικό μοντέλο - διαθεματική διδασκαλία - Διδακτικό μοντέλο – μέθοδος Project - σχέδια εργασίας.