Τυχαίες μεταβλητές, Συναρτήσεις Κατανομής Πιθανότητας
  1. Έννοια Τυχαίας Μεταβλητής.
  2. Συναρτήσεις Μάζας ή Πυκνότητας Πιθανότητας.
  3. Αθροιστική Συνάρτηση Πιθανότητας.

Λέξεις Κλειδιά: τυχαία μεταβλητή, συνάρτηση μάζςα, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας