Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Διακριτής και Συνεχούς Τυχαίας Μεταβλητής

1. Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας για Διακριτή Τυχαία Μεταβλητή.

  1. Κατανομή Poisson.

2. Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας για Συνεχή Τυχαία Μεταβλητή.

  1. Ομοιόμορφη κατανομή.
  2. Εκθετική κατανομή.
  3. Κανονική κατανομή.

Λέξεις Κλειδιά: τυχαία μεταβλητή, Διακριτή μεταβλητή, Συνεχής μεταβλητή, κατανομή, ομοιόμορφη, εκθετική, κανονική