Κατασκευαστικά Στοιχεία Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς

Σχεδίαση Γραμμών Μεταφοράς. Eπιτρεπόμενες αποστάσεις. Πυλώνες. Μονωτήρες. Ταλαντώσεις αγωγών. Αγωγοί Γης. Γείωση Γραμμών Μεταφοράς. Θεμελίωση Πυλώνων.

 

Λέξεις Κλειδιά: γραμμές μεταφοράς, αποστάσεις, πυλώνες, μονωτήρες, ταλαντώσεις, γείωση