Αλληλεπιδρώντας με το “πλούσιο περιεχόμενο” [Rich Content]
  • Η μάθηση ολοκληρώνεται με το συνδυασμό διάδρασης του "πλούσιου περιεχομένου" και της ταυτόχρονης διαχείρισης γνώσης, που παράγει νέες τεχνολογίες, όπως το Internet of Things. Οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν την πολυμεσική μάθηση και δημιουργούν συστήματα παραγωγής γνώσης που επιφέρουν όχι μόνο οικονομία κλίμακας αλλά και εισάγουν νέες κουλτούρες και στάσεις ζωής στη δια βίου μάθηση.
  • Η μάθηση διαχέει πλέον σε όλους τους χώρους  και τις ηλικίες τα προϊόντα γνώσης, υπό τη μορφή όμως άτυπης εκπαίδευσης. Συνεπώς, το επόμενο στάδιο κατοχύρωσης είναι τα γενικά αλλά και ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα που προκύπτουν από την εκπαιδευτική διαδικασία που επιτελείται με την ευθύνη του κράτους. Ένα τέτοιο δικαίωμα είναι η Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια.

Λέξεις Κλειδιά: Διάδραση με το Πλούσιο Περιεχόμενο, Κουλτούρες Μάθησης, Δια Βίου Μάθηση, Επαγγελματικά Δικαιώματα που απορέουν από τη Μάθηση, Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια