Μελέτη περιπτώσεων

Παρουσιάζεται η τυπολογία των κομμάτων και η ορθολογική επιλογή μέσα από παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: κόμματα, ορθολογική επιλογή, δημοψήφισμα, στελέχη και συνδικαλιστές

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσιάσεις

Μελέτη περιπτώσεων Ι
Μελέτη περιπτώσεων ΙΙ

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Μελέτη περιπτώσεων Ι
Μελέτη περιπτώσεων ΙΙ