Ενότητα #06: Αποδοτικός Προγραμματισμός

Την εβδομάδα αυτή γνωρίζουμε μία σειρά τεχνικών που μας επιτρέπουν να κάνουμε τον κώδικά μας πιο αποδοτικό. Συγκρίνουμε τις τεχνικές αυτές με τη χρήση δομών προγραμματισμού. Μαθαίνουμε τρόπους για να αποφεύγουμε δομές επανάληψης, εξετάζουμε τους λογικούς δείκτες και μία σειρά εγγενών “διανυσματικών” συναρτήσεων. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να είσαστε σε θέση: 

  • Να σχεδιάζετε και να υλοποιείτε αλγορίθμους που χρησιμοποιούν δομές προγραμματισμού και ελέγχου με ευχέρεια
  • Να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που παρέχει το Matlab/Octave για να κάνετε τον κώδικά σας πιο αποδοτικό και πιο συνοπτικό

Λέξεις Κλειδιά: δομές επανάληψης, δομές ελέγχου, αποτελεσματικός προγραμματισμός, εγγενείς συναρτήσεις