Ενότητα #09: Τυχαίοι αριθμοί, Προσομοιώσεις, μέθοδος Monte Carlo

Παρουσιάζεται η έννοια της προσομοίωσης για μηχανολογικά και άλλα συστήματα και προβλήματα. Εισάγονται βασικά στοιχεία τυχαίων αριθμών και εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τους “δημιουργήσουμε”. Μετά εξηγείται το πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυχαίους αριθμούς για να προσομοιώσουμε φαινόμενα στοχαστικού χαρακτήρα, και να επιλύσουμε σχετικά προβλήματα. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα πρέπει να είσαστε σε θέση:

  • Να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε τυχαίους αριθμούς (εφαρμογή σε Matlab/Octave)
  • Να αναγνωρίζετε απλά προβλήματα στοχαστικού χαρακτήρα
  • Να διαμορφώσετε έναν βασικό αλγόριθμο για την προσομοίωση και επίλυση προβλημάτων στοχαστικού χαρακτήρα με τη βοήθεια τυχαίων αριθμών
  • Να αναγνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Monte Carlo (π.χ. σε προβλήματα όπως οι κινήσεις μορίων, η ζήτηση εποχικών προϊόντων, η αντοχή μηχανολογικής κατασκευής)

Λέξεις Κλειδιά: προσομοίωση, μηχανολογικά συστήματα, τυχαίοι αριθμοί

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση μαθήματος (διαφάνειες)

Προσομοιώσεις, Τυχαίοι Αριθμοί και Monte Carlo

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Προσομοιώσεις, Τυχαίοι Αριθμοί και Monte Carlo

Ασκήσεις εργαστηρίου

Εργαστήριο #09: Τυχαίοι Αριθμοί & Προσομοιώσεις

Συνοδευτικό πολυμεσικό υλικό

Βιντεοδιαλέξεις 9-10: Τυχαίοι Αριθμοί and Προσομοιώσεις