Διατομές της οδού – σύμφωνα με το τεύχος Διατομές των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ – Δ)

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει στους/ στις φοιτητές/ τριες τη διαδικασία μελέτης χάραξης της οδού κατά πλάτος. Ειδικότερα περιγράφονται τα επιμέρους στοιχεία της διατομής, οι προβλεπόμενες τυπικές διαστάσεις και οι προτεινόμενες τυπικές διατομές για τις διαφορετικές κατηγορίες της οδού. Επιπλέον παρουσιάζεται η μεθοδολογία σχεδιασμού των διατομών της οδού με βάση τα στοιχεία του εδάφους και της οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης του άξονα της οδού. Το περιεχόμενο της ενότητας υπακούει απόλυτα στις σύγχρονες ελληνικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό και την κατασκευή της οδού κατά πλάτος (ΟΜΟΕ – Δ).

Λέξεις Κλειδιά: οδός, διατομές, κατά πλάτος τομές, διαστασιολόγηση οδού, τυπικές διατομές οδού