Ποταμοί – Λίμνες: κατανομή-προέλευση-μορφές-λειτουργίες

Παρουσίαση της κατανομής των γλυκέων υδάτων στη βιόσφαιρα και τη σημασία τους ως φυσικό πόρο και στοιχείων της προέλευσης, ταξινόμησης και διάκρισης των ποταμών, λιμνών και ταμιευτήρων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Λίμνες, Ποτάμια, Προέλευση, Ταξινόμηση, Διάκριση