ΕΝΟΤΗΤΑ 01. Εισαγωγή – Γενικά

Κατηγοριοποίηση και ορισμός αποβλήτων, θεσμικό πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, εθνικό και περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων, παραγωγή αποβλήτων στην Ευρώπη, παραγωγή και ποιοτική σύσταση ΑΣΑ στη Θεσσαλονίκη, στην ΕΕ, στη Γερμανία, ΧΑΔΑ, αποικοδόμιση διαφόρων προϊόντων, βιώσιμη ανάπτυξη.